Provozní řád parkovišť B-Car


Provozní řád je sestaven s ohledem na platnou právní úpravu, zejména vychází: občanský zákoník č.47/92 Sb., zákon o životním prostředí 17/92 Sb., trestní zákon č. 392/92 Sb. Vyhláška FMV o pravidlech provozu na pozemních komunikacích č. 619/92 Sb. A vyhláška o stání vozidel na území hl.m. Prahy.

I. Základní údaje


Parkoviště je provozováno jako parkoviště veřejné, střežené a provozovatelem organizované. Jedná se o parkoviště placené formou předplatného a je střeženo hlídačem. Provozní doba je NON STOP nepřetržitě po celých 24 hodin denně v pracovních i nepracovních dnech. Na parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg. Zákazníky se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolujezdci řidiče.


II. Práva a povinnosti zákazníků


Zákazník při přijetí služby má právo bezvadného výkonu přijatých služeb a na event. vady má právo upozornit, event. chybnou službu reklamovat.
Zákazník má právo na event. náhradu škody a to zejména ve smyslu ustanovení 435 Občanského zákoníku. Odpovědnost za škodu se týká dopravního prostředku a jeho příslušenství, netýká se však věcí, které byly v dopravním prostředku odloženy.
Zákazník při přijetí služby je povinen zaparkovat vozidlo dle pokynu obsluhy a řídit se provozními podmínkami, které jsou zejména určeny dopravním značením objektu.
Škoda na parkujícím vozidle, jejíž příčinou je dopravní nehoda na parkovišti (např. nepřiměřená rychlost, nepozornost či neopatrnost při manévrování/pojíždění vozidlem apod.) se řeší ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele motorového vozidla, které škodu způsobilo.
Pokud zákazníka doprovázejí děti, ručí sám za jejich bezpečnost v prostorách parkoviště. Vstup na parkoviště s vlastním psem je z bezpečnostních důvodů možný jen, jeli pes na vodítku příp. má-li nasazen náhubek. Za znečištění nebo případné škody způsobené psem, odpovídá zákazník (jeho majitel).

Zákazník je povinen:


- řídit se pokyny dopravních značek, dopravními předpisy a pokyny dozorce parkoviště
- oznámit dozorci případnou škodu na svém vozidle nebo škodu, kterou způsobil druhému
- při zjištění škody, která prokazatelně vznikla na parkovišti je uživatel povinen nechat vozidlo na místě do prošetření případu oprávněným zástupce provozovatele a Policie ČR, pokud tak neučiní, ztrácí právo na náhradu škody
- podrobit se dokumentaci škody ze strany pracovníků smluvní pojišťovny, pracovníků provozovatele a Policie
- v případě odstavení vozu na delší dobu je zákazník povinen zajistit akumulátorovou baterii ve vozidle proti zkratu

V prostorách parkoviště je zakázáno:


- Setrvávat v zaparkovaných vozidlech na delší než nezbytně nutnou dobu
- Nechat v běhu motor déle než dobu nebytně nutnou, aby byla co nemenší koncentrace výfukových plynů
- Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách)
- Manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit
- Poškozovat zařízení vlastníka Parkoviště instalovaná na Parkovišti
- Odkládat na plochách garážového stání či ostatních manipulačních plochách jakékoli předměty či balíčky
- Nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku)
- Pohybovat se po Parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných nebo psychotropních látek snižujících pozornost
- Dělat údržbu a opravy parkujících motorových vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
- Čistit vnitřek parkujících motorových vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z parkujících motorových vozidel a jakékoli další znečisťování parkovacích ploch a areálu Parkoviště.
- Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících motorových vozidel.


III. Práva a povinnosti obsluhy


Obsluha je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré informace o způsobu parkování.
Obsluha zodpovídá za ostrahu parkujících vozidel a pečuje o jejich bezpečnost.
Podle příslušných předpisů protipožární prevence odpovídá za příslušné vybavení parkoviště protipožárním zařízením.
Provádí průběžně úklid areálu parkoviště a dbá o jeho čistotu, dodržování předpisů a provozuschopnosti i v zimním období.
Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu či odcizení věcí, které nejsou příslušenstvím vozidla a za volně odnímatelné součásti vozidla (např. antény, rádia, kryty kol – poklice, apod.).
Obsluha je dále povinna zajistit zákazníkovi v prostorách parkovacího domu bezpečnost jeho osoby a majetku. Je povinna s ohledem na ustanovení 15 a 14 trestního zákona jednat v rámci nutné obrany či krajní nouze.
Obsluha je povinna přivolat event. lékařskou pomoc a do doby příjezdu poskytnout zákazníkovi nezbytnou první pomoc.
Obsluha má právo odmítnout zákazníka, z jehož vozidla uniká PHM, olej či jiné kapaliny. Taktéž může odmítnout zákazníka, jehož vozidlo zjevně neodpovídá technickému stavu motorových vozidel, zejména vozidlo havarované či jinak poškozené.
Obsluha může odmítnout vozidlo s přívěsným vozíkem. Za přívěsný vozík je zákazník povinen uhradit částku za 1 garážové stání.
Obsluha má právo kontroly totožnosti zákazníka, který porušil ustanovení parkovacího řádu nebo zákazníka, který se nemůže prokázat parkovací kartou. Při kontrole totožnosti zákazníka zkoumá vlastnický či jiný vztah k motorovému vozidlu.


IV. Dopravní režim


Stání vozidle je povoleno jen na vymezených místech. Pohyb vozidle v areálu parkoviště je usměrňován dozorčím parkoviště a dopravním značením.
V celém objektu je omezena rychlost jízdy na 20km/h.
Couvání vozidel je povoleno pouze zacouvání do řady stojících vozidel nebo k místu vykládky či nakládky věcí.
Pohyb chodců je povolen po stranách odstavných ploch. Chodci nesní bránit vozidlům v jízdě. Řidiči nesmí chodce ohrozit.


V. Závěrečná ustanovení


Osoby pověřené provozovatelem jsou, uznají-li to za vhodné, oprávněni od Zákazníků porušujících Provozní řád požadovat vysvětlení, jsou oprávněni zabránit v odjezdu zaparkovaných motorových vozidel, budou-li mít pochybnosti, anebo případně Zákazníky vykázat z Parkoviště.
Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Protizákonné jednání jakýchkoli osob vyskytujících se v prostorách Parkoviště řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.12.2008.(C) 2015, B-Car s.r.o.